Leveringsvoorwaarden BIM
 

Download het bestand (pdf) hier

 

Algemene voorwaarden


Beroepsvereniging Interim Machinisten (BIM) gevestigd te Utrecht
nader te benoemen BIM

1.ALGEMEEN

1.1

Met het depot van deze Algemene Voorwaarden ter Griffie van de
Arrondissementsrechtbank te Utrecht zijn alle voorgaande voorwaarden en bepalingen van
BIM vervallen.

1.2

Deze voorwaarden mogen slechts gebruikt worden door leden van de BIM. Daar waar in
deze voorwaarden BIM wordt vermeld, wordt telkenmale het BIM lid bedoeld waarmee de
opdrachtgever een overeenkomst wil aangaan of aangaat.

1.3

Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uitgevoerd,tenzij uitdrukkelijk
anders is overeengekomen en zulks door BIM schriftelijk is bevestigd.

1.4

Afspraken met BIM binden BIM niet,tenzij schriftelijk door haar bevestigd.

1.5

De opdrachtgever erkent de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het
enkele feit van het geven van een opdracht aan BIM,van welke aard ook, tenzij deze
voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtgever zijn verworpen;een enkele
verwijzing door de opdrachtgever naar de eigen voorwaarden of een standaardclausule op het
briefpapier of in de eigen voorwaarden van opdrachtgever met als inhoud de exclusieve
werking van deze eigen voorwaarden is hiervoor niet voldoende.

1.6

Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen
zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op
die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan
één opdracht, tenzij wederom telkenmale schriftelijk bevestigd.

1.7

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door BIM met haar opdrachtgevers te sluiten
overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen, zulks met uitsluiting van andere
voorwaarden welke door opdrachtgevers van toepassing mochten worden verklaard, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen. Onder opdrachtgever wordt verstaan een ieder die aan
BIM een opdracht tot uitvoering van hijs-,transportwerkzaamheden of anderszins wenst te
verstrekken of verstrekt , machines door haar bemiddeling wenst te huren of huurt, dan wel
enige overeenkomst van andere aard met haar wenst te sluiten of sluit.

1.8

Voorwaarden, bedingen etc. met agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen
overeengekomen, die afwijken van deze voorwaarden binden BIM slechts, indien deze door
haar uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

1.9

Daar waar in deze voorwaarden wordt gesproken over ´schriftelijk´, wordt een bericht per
E-mail –vooropgesteld dat deze E-mail met een zogenaamd niet automatisch verzonden
´reply´is bevestigd – hieraan gelijkgesteld.

2.OFFERTES

2.1

Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend. BIM is
eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk heeft bevestigd.

2.2

Alle door BIM opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W. en/of andere op de diensten als
zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten, parkeer-,tolgelden e.d., tenzij op de
opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2.3

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zijn de door BIM opgegeven prijzen exclusief
reisuren en –kosten; deze wordt opdrachtgever gescheiden in rekening gebracht volgens
afspraak. Bij offshore werkzaamheden en bij werkzaamheden die buiten Nederland
uitgevoerd dienen te worden zijn alle reis- en verblijfkosten dient opdrachtgever voor
rekening van opdrachtgever. Bij werkzaamheden buiten Nederland dient opdrachtgever vóór
vertrek de tickets voor de terugreis aan BIM ter beschikking te stellen.

2.4

De prijzen in de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven
hoeveelheden uren.

2.5

Tenzij uitdrukkelijk anders staat aangegeven dient opdrachtgever zelf zorg te dragen van het
te bedienen materieel. Door BIM wordt slechts voor het te bedienen werktuig of voertuig
deskundige personen geleverd.

2.6

Wijziging van opgegeven prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving en ook na verzending
van de opdrachtbevestiging, worden uitdrukkelijk voorbehouden; zo zal BIM gerechtigd zijn
om sinds de totstandkoming van een overeenkomst en voordat de gehele levering heeft
plaatsgevonden opgetreden verhogingen van lasten en heffingen en belastingen, evenals
wisselkoersen, welke voor BIM kostenverhogend zijn, aan de opdrachtgever door te
berekenen.

3.OPDRACHTEN

3.1

Een gegeven opdracht bindt de opdrachtgever. BIM is eerst gebonden door verzending van
de opdrachtbevestiging. Indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na verzending van
de opdrachtbevestiging zijn bezwaren aan BIM kenbaar heeft gemaakt, wordt de
opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.2

Door opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de
uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan BIM ter kennis
zijn gebracht.

3.3

Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, bv. bij vorst,
harde wind of opschorting van werkzaamheden is hij gehouden BIM min. 5 werkdagen door
te betalen. Indien het BIM lukt om de gereserveerde werkuren gedurende de gehele of een
gedeelte van de gereserveerde periode aan derden te verkopen, zal BIM de opdrachtgever
hierin tegemoet komen. Wijzigingen en/of annuleringen van gedane bestellingen of gegeven
opdrachten binden BIM eerst na schriftelijke acceptatie.

3.4

Schriftelijke opdrachten van de opdrachtgever dienen vergezeld te gaan van een duidelijke
omschrijving van de te verrichten werkzaamheden.

3.5

Verzekering van materieel en last, alsmede van de aan het uitvoeren van de opdracht
verbonden risico’s zowel voor de opdrachtgever als derden, arbeidsongeschiktheid en
letselschade daaronder begrepen, dient door opdrachtgever voor zijn rekening te worden
afgesloten.

4.UITVOERING VAN DE OPDRACHT

4.1

Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de uitvoering van onderdelen
van een samengestelde opdracht, kan worden gefactureerd, in welk geval die deellevering
wordt beschouwd als een op zich staande transactie; in een dergelijk geval moet betaling
plaatsvinden in overeenstemming met het bepaalde bij het hoofdstuk “betaling”.

4.2

Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van BIM, tenzij door haar schuld veroorzaakt,
een en ander onverminderd het gestelde in hoofdstuk 5

4.3

Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de normale, daarvoor geldende tijd. Indien een
opdracht moet worden bespoedigd kunnen extra gemaakte werkuren en/of andere extra
gemaakte kosten in rekening worden gebracht.

4.4

Overeengekomen termijnen gelden slechts voor zover de voor de uitvoering van de opdracht
benodigde zaken , op de overeengekomen tijd aan BIM worden verstrekt. En de door
opdrachtgever zelf of voor diens rekening door derden uit te voeren werkzaamheden op tijd
zijn verricht. Bij niet-tijdige levering door de opdrachtgever is BIM gerechtigd de datum van
uitvoering van de opdracht nader vast te stellen.

4.5

Opdrachtgever is gehouden de verplichtingen in de Arbo-wetgeving strikt na te komen en
kan BIM nimmer verplichten tot werkzaamheden in strijd met deze Arbo-wetgeving.

4.6

Indien de opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met BIM voortvloeiende
verplichtingen niet stipt nakomt, heeft BIM het recht de nakoming van alle verplichtingen ten
opzichte van de opdrachtgever op te schorten en zelfs alle overeenkomsten met
opdrachtgever geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een
ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst benodigd is, met behoud van haar recht op
schadevergoeding. Wat door opdrachtgever aan BIM verschuldigd is, wordt terstond
opeisbaar.

4.7

BIM is gerechtigd zonder bericht aan of overleg met de opdrachtgever de opdracht of
onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden, indien dat naar de
mening van BIM een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht niet in de weg staat.

4.8

Het is opdrachtgever niet toegestaan noch gedurende de uitvoering van de opdracht, noch
gedurende een periode van zes maanden na afloop van de opdracht, op enigerlei wijze een
arbeidsovereenkomst aan te gaan met door of namens BIM bij of voor opdrachtgever te werk
gestelde personen, zulks op straffe van een niet voor matiging vatbare boete van €1.000,--,
voor elke overtreding, per week dat de overtreding voortduurt.

4.9

Indien BIM materieel van de opdrachtgever onder zich heeft, is zij gerechtigd dit onder zich
te houden totdat alle kosten die BIM gemaakt heeft ter uitvoering van opdrachten van
diezelfde opdrachtgever, ongeacht of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op
ander materiaal van de opdrachtgever, geheel door opdrachtgever zijn voldaan, tenzij de
opdrachtgever voor die kosten genoegzaam zekerheid heeft gesteld. Het recht tot retentie
heeft BIM ook in geval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren.

4.10

BIM verplicht zich de haar opgedragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit te
voeren, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van
het door de opdrachtgever beoogde doel.

4.11

Indien BIM voor uitvoering van de opdracht gebruik moet maken van aanwezige
voorzieningen, materiaal en materieel, dient opdrachtgever er zorg voor te dragen dat deze
voorzieningen, materiaal en materieel volgens de daarvoor geldende voorschriften binnen de
voorgeschreven periode zijn goedgekeurd.

5.KLACHTEN EN GARANTIE

5.1

Klachten zijn slechts schriftelijk en binnen 5 werkdagen na uitvoering van de opdracht
mogelijk.

5.2

Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele
geleverde prestatie.

5.3

Opdrachtgever zal alle door BIM voor onderzoek van de klacht gewenste medewerking
verlenen, o.a. door BIM in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te stellen of
in te laten stellen naar de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde prestatie.

5.4

Indien BIM een gebrek aan de geleverde prestatie aangetoond acht, zal zij de keus hebben,
hetzij de niet deugdelijk gebleken prestatie kosteloos te herleveren, hetzij de opdrachtgever
alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de overeengekomen prijs te
verlenen.

5.5

Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit hoofdstuk heeft BIM niet; in het bijzonder zal
BIM in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte bedrijfsschade of
gevolgschade, die mocht ontstaan door niet, niet-juiste of niet-tijdige uitvoering van de
opdracht.

5.6

Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden schort de betalingsverplichting van de
opdrachtgever ten aanzien van die of andere werkzaamheden niet op.

5.7

Voor door derden door bemiddeling van BIM geleverde zaken is BIM nimmer gehouden een
verdergaande garantie te verstrekken, dan de door de leverancier van de geleverde zaken
verstrekte garantie.

6.AANSPRAKELIJKHEID

6.1

BIM draagt geen aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke
oorzaak ook ontstaan, anders dan tengevolge van eigen opzet of grove schuld, door
opdrachtgever te bewijzen en dan nog slechts tot een vergoeding voor directe schade die niet meer bedraagt dan € 4000,00.

6.2

BIM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor bedrijf- of gevolgschade ten gevolge van
tekortkomingen aan het door haar of door haar bemiddeling geleverde.

6.3

Indien een opdracht tot levering of tot uitvoering van werk voor rekening van twee of meer
natuurlijke of rechtspersonen wordt gegeven, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk
aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de overeenkomst direct voortvloeiende
verplichting.

6.4

BIM verplicht zich de door opdrachtgever ter verwerking geleverde materialen, doch
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor teloorgaan door brand, diefstal of breuk e.d.
voor zover niet door de verzekering gedekt.

6.5

Bij verhuur is BIM nimmer aansprakelijk voor schade ten gevolg van stilstand, storing of
slecht functioneren van het gehuurde of gedeelten daarvan, dan wel schade ontstaan door
diensten van bedienende personen ter beschikking gesteld door BIM, behalve in geval van –
door opdrachtgever te bewijzen- opzet of grove schuld van BIM. In geen geval zal de
aansprakelijkheid van BIM verder gaan dan het opnieuw ter beschikking stellen van
apparatuur en eventueel bedienend personeel.

6.6

Voor onjuistheden in de opgave van rechten, kosten en onkosten door derden aan BIM of
voor wijziging daarvan, is BIM niet aansprakelijk; eventuele (na)vorderingen,welke uit dien
hoofde ontstaan, komen voor rekening van de opdrachtgever.

6.7

Adviezen worden door BIM naar beste weten en geheel te goeder trouw verstrekt, doch zij
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect
voortvloeiende uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen.

6.8

Indien door of namens opdrachtgever of voor hem werkende derden aan BIM assistentie
wordt gevraagd voor het uitvoeren van werkzaamheden die niet uitdrukkelijk tevoren
schriftelijk zijn overeengekomen, aanvaardt BIM geen enkele aansprakelijkheid voor de
wijze van uitvoering, noch voor de gevolgen daarvan.

7.OPSCHORTING EN BEËINDIGING OPDRACHT

7.1

De BIM is gerechtigd de uitvoering van de opdracht met onmiddellijke ingang op te schorten

indien:

a.

de weersomstandigheden, zoals onder andere, zware wind en vorst, het de BIM
onmogelijk maken om zijn werkzaamheden uit te voeren, een en ander ter beoordeling
van de BIM.

b.

De BIM bij het uitvoeren van de opdracht dreigt te worden blootgesteld aan voor de
gezondheid schadelijke stoffen .

c.

Het materiaal waarmee alsmede de omstandigheden waarin de opdracht dient te worden
uitgevoerd niet voldoen aan de daaraan door de wet gestelde eisen:

d.

Indien de facturen niet binnen de daarvoor gestelde termijnen zijn voldaan :

e.

Indien de opdrachtgever niet terstond voldoet aan een verzoek tot gehele of gedeeltelijke
betaling vooraf of een verzoek tot zekerheidsstelling.

Gedurende de duur van de opschorting zal:

- 3.3 van toepassing zijn, tot 5 werkdagen na opschorting.

- waarna 7.1 sub a van kracht wordt en 70% van het tarief verschuldigd is totdat de
opdracht verder kan worden uitgevoerd.

- In de gevallen van sub. b tot en met e zal het overeengekomen tarief onverminderd
verschuldigd zijn totdat de overeengekomen opdracht worden uitgevoerd.

7.2

Indien de opgeschorte werkzaamheden niet binnen 24 uur na aanvang van de opschorting
worden hervat, is de BIM gerechtigd de opdracht onmiddellijk tussentijds te beëindigen
zonder deswege tot enigerlei schadevergoeding jegens de opdrachtgever gehouden te zijn.

7.3

De BIM kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst
door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk
beëindiging indien opdrachtgever – al dan niet voorlopig – surseance van betaling wordt
verleend, indien ten aanzien van de opdrachtgever de wet schuldsanering natuurlijke
personen van toepassing wordt verklaard of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of
beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen .

De BIM zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schade vergoeding zijn gehouden

8.BETALING

8.1

Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan een week of
indien het met de opdracht gemoeide bedrag naar de mening van BIM daarvoor in
aanmerking komt, kan zij betaling c.q. vooruitbetaling c.q. betaling in termijnen vorderen.

BIM is gerechtigd, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, vooraf voldoende
zekerheid voor betaling te verlangen of deze tijdens de uitvoering van een opdracht te
verlangen.

8.2

Alle betalingen dienen te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum, netto contant
zonder enige zonder enige aftrek in euro.

8.3

Indien in een langere kredietgeving dan dertig dagen na factuurdatum wordt toegestemd of
indien deze ten onrechte wordt genomen, is opdrachtgever rente over het factuurbedrag
verschuldigd naar 2% per maand of gedeelte van een maand, ingaande op de datum van
opeisbaarheid van het factuurbedrag; telkens na een periode van een jaar zal door
opdrachtgever tevens over de alsdan verschenen rente voornoemde rente verschuldigd zijn.

Indien en voor zover het wettelijke rentepercentage hoger is dan het hier genoemde
percentage, wordt de wettelijke rente berekend.

8.4

Indien kredietgeving ten onrechte wordt genomen, kan door BIM een bedrag aan
administratiekosten in rekening worden gebracht.

8.5

Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke BIM moet maken ter
effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten belopen
tenminste 15% van het betrokken bedrag met een minimum van €150, --.

9.GESCHILLEN

9.1

Een geschil is aanwezig, zodra een partij verklaart dat zulks het geval is.

9.2

Op alle overeenkomsten en transacties van BIM is uitsluitend het Nederlands Recht van
toepassing

9.3

Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de
Nederlandse bevoegde rechter, met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en
rechtsprekende lichamen.

10.SLOTBEPALINGEN

10.1

In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing
uitsluitend bij BIM